چراغ قوه شارژی
ذره بین

تحقیقات جدید نشان می دهد برای این که بعدازظهرها یادگیری شما بهتر کار کند، ظهرها بخوابید.

مطالبی که دانستن آن ضرری برای شما ندارد


آیا میدانستید که چشم انسان حدود ۱۳۵ میلیون سلول بینایی دارد ؟